Wednesday, September 03, 2008

Gittin 55a - Korban Gezula and Tikun Ha'olam

I think that my peshat in this was wrong so i just changed it: 4:40pm Eastern
בגמ' אמר עולא דמה"ת חטאת גזולה אינה מכפרת משום דיאוש כדי לא קני, אלא שתקנו חכמים מחמת תיקון העולם דהיינו שיהיו הכהנים עצובין במה שאכלו חולין בעזרה (כדפרש"י, שהוא גנאי יותר ממה ששחטו חולין בעזרה כמש"כ הרש"ש. עוד אפשר דהרבה כהנים אוכלים ורק כהן אחד שחט וזרק וזה לא יגרום ביטול מזבח), דכשלא נודעה מכפרת. אלא דהקשה רש"י כיון דמדאורייתא אינה מכפרת וחייב להביא חטאת אחרת, היאך עקרו רבנן חיובא דחטאת המוטלת עליו. ותירץ דיש כח בידם לעקור בשב וא"ת (וכ"כ התוס' רי"ד). אמנם הרשב"א הקשה ע"ז דמלבד הא דפטרו אותו מלהביא חטאת אחר, הא הכשירו קרבנו והתירו הכהנים לאכלו, וזה מקרי עקירת דבר בקום ועשה. לכך העלה דעיקר הטעם משום הפקר ב"ד העמידו אותו ברשותו. ובאמת כך פרש"י בעצמו בע"ב גבי הא דאוקמוה רבנן ברשותיה אף להקדישו משום "הפקר ב"ד הפקר". ויש לתמוה על רש"י דמאחר שהוצרך הטעם דהפקר ב"ד, למה הוצרך לומר דבשב וא"ת עקרו דין תורה, הא לא צריך לזה
ואפשר לומר דבעמוד א' עדיין לא נחית רש"י לטעם דהפקר ב"ד, שהרי לא ניחא ליה בזה, דאינו פשוט כ"כ שע"י הפקר ב"ד אפשר להעמידו ברשות הגזלן, דלא מהני הפקר ב"ד אלא להפקיע רשות הנגזל, והיאך אוקמוה ברשותיה (עיין ברשב"א לעיל לו ע"ב דפליגי אמוראי בזה). לכך לא רצה רש"י בעמוד א' לפרש שהטעם משום הפקר ב"ד, אלא דלגבי הא דפטרו אותו מחטאת היינו משום שעקרו דבר תורה בשב וא"ת. ולגבי הא דהתירו הכהנים לאכלו, נראה לפרש בהקדמת דיוק מהגמ'. שהרי משמע שהיו הכהנים עוברים על איסור חולין בעזרה וגם על איסור לאכול מחולין בעזרה שהוא קדשים פסולים, ואעפ"כ לא תקנו חכמים מידי כדי שלא יעברו הכהנים על עבירות הללו. אלא שהכהנים שהיו עוברים על עבירות הללו עצבים היו, וממילא גרמו לביטול מזבח מפני שהיו יראים להביא קרבנות שמא יארע עוד תקלה כזה, משום ביטול מזבח עמדו חכמים ותקנו תקנתם. לפיכך לגבי הא דפטרו אותו מחטאת הוצרך רש"י להביא מסוגיא דיבמות שיש כח לעקור דבר מן התורה, אבל הכא לא היו צריכים לעקור כלום, שהרי אף לבסוף היו הכהנים עוברים על האיסור חולין בעזרה. מ"מ מאחר שפטרו אותו מלהביא חטאת אחת, לא עלו על דעת הכהנים שהיה הראשון בגדר חולין בעזרה אלא לפי דעתם חשבו בטעות שהוא כשר וממילא לא היו עצבים וממילא לא היה המזבח בטל. אבל בע"ב שינה רש"י מפירושו וכתב שהיה ע"י הפקר ב"ד הפקר כנ"ל לפרש דברי רש"י

No comments: