Thursday, January 01, 2009

מבעה זה אדם

לכבוד תחילת סדר נזיקין - מחשבה
בגמרא שבת ל"א עה"פ אמונת עתיך וכו' מבואר שישועות כנגד סדר ניזקין וכנגד זה שואלין את אדם לאחר מיתתו "ציפת לישועה". והביאור שכמו שבסדר ניזקין זוכין בדין רק אחר תביעה בב"ד כך הישועה באה רק לאלו שמצפין לישועה.

ועיין בגמרא סנהדרין צ"ז "א"ר שמואל בר נחמני אמר ר' יונתן תיפח עצמן של מחשבי קיצין שהיו אומרים כיון שהגיע את הקץ ולא בא שוב אינו בא אלא חכה לו שנאמר אם יתמהמה חכה לו שמא תאמר אנו מחכין והוא אינו מחכה ת"ל לכן יחכה ה' לחננכם ולכן ירום לרחמכם וכי מאחר שאנו מחכים והוא מחכה מי מעכב מדת הדין מעכבת (פירוש שנזכה לגאולה מכח הדין ולא כמתנה בעלמא)וכי מאחר שמדת הדין מעכבת אנו למה מחכין לקבל שכר (דהיינו שעצם הצפיה גורמת שהגאולה תהיה בבחינת שכר ולא מתנה)שנאמר אשרי כל חוכי לו" מבואר בגמרא שרק שייך גאולה כי אנו מצפין לה בבחינת ציון היא דורש אין לה מכלל דבעי דרישה, והבן.

ובגמרא ב"ק מבעה זה אדם כדכתיב אם תבעיון בעיון, ומבואר ברש"י שקאי על הגאולה שתבא אחר תביעה למחילה מאיתנו, וזהו עצם שם אדם שצריך לצפות לישועה. רמז לדבר שהמילוי של אד"ם הוי מתפל"ל באופן כזה - אל"ף דל"ת מ"מ.

וכן מצינו בבריאת האדם כדאיתא ברש"י עה"פ והאדם אין לעבוד את האדמה, שכל מעשה בראשית לא יצא על פני הארץ עד שנברא אדם שהתפלל לגשם והכיר בטובת הבריאה. ובעומק יש עוד לומר שהאדם נברא מתערובת של עפר, נשמה, ומים. והמים האלו הוי המים שהתפרדו מהמים העליונים, ומבואר במדרש שמובא ברבינו בחיי (ויקרא) שאלו המים נקראין מים בוכין על שרוצים שוב להתחבר למים עליונים עד שהקב"ה פייס דעתן ואמר להן שיעלו על המזבח לקרבנות ולניסוך המים. והמזבח הוא המקום שמחבר המעלה והמטה בבחינת מקום שנשקי שמיא וארעא אהדדי.

ועיין בסמ"ק שמקור לציפת לישועה הוי בדיברה הראשונה של אנכי ה' אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. והביאור דהגילוי של יציא"מ בשלימותו הוי שידעו כולם שאין עוד מלבדו, ועד כמה שחטאו בעגל ולא זכו אותו דור דעה להכנס לארץ, נמצא חסר בגילוי הזה, וא"כ האנכי מחייב שיבא היום ויתגלה כבוד שמים במילואו וידעו כל באי עולם שאין עוד מלבדו ומלבד קדושת התורה. ואכמ"ל.

נמצינו למדין שעיקר צורת אדם הוא זה שרוצה להתחבר לעליונים וזהו עומק התפילה שמונח בעצם יצירתו ורק על ידי כח זה של תביעה לחיבור שבעצם שייך אלינו מעיקר הדין נזכה לישועה.
ע"פ מה ששמעתי ממורי ורבי
ונזכה לביאת משיח צדקינו במהרה

No comments: